WIJ ZOEKEN: vrijwilligers die willen meewerken aan de captatie/livestream van A Marathon by Ne Mosquito Pas

07.08.23

NL

KUNSTENWERKPLAATS IS OP ZOEK NAAR 

3 vrij­wil­li­gers voor de capatatie/​livestream van MARATHON by Ne Mosquito Pas!

WAT

In Ne Mosquito Pas komen podi­um­ar­ties­ten van­uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes samen rond hun gefaal­de en niet-gebruik­te idee­ën, die het ver­trek­punt vor­men voor een solo per­for­man­ce. If at first you don’t suc­ceed, fai­lu­re may be your sty­le”. Iedere avond tonen tel­kens 5 arties­ten hun solo. Na 5 jaar van events en voor­stel­lin­gen volgt nu de gro­te fina­le van Ne Mosquito Pas in Decoratelier: een 16u duren­de mara­thon van 53 solo’s!

Deze memo­ra­be­le avond wordt gecap­teerd en geli­vestreamd door Beeldstorm en Moose-Stache, bekend voor hun exper­ti­se en erva­ring bin­nen de regi­stra­tie van podiumkunsten. 

Meer info over Ne Mosquito Pas en A Marathon : 

KWP: Ne Mosquito Pas

Decoratelier: A MARATHON

WIJ ZOEKEN

3 vrij­wil­li­gers met inte­res­se en/​of erva­ring in audio­vi­su­e­le kun­sten, voor het bedie­nen van de camera’s voor de captatie/​livestream.

Wanneer? 23/09/2023 (16u – 8u) 

Waar? Decoratelier, Molenbeek 

WIJ BIEDEN

Een memo­ra­be­le en leer­rij­ke avond/​nacht onder bege­lei­ding van erva­ren audio­vi­su­e­le bedrij­ven Moose-Stache en Beeldstorm 

Lekker eten & drin­ken om de nacht door te komen 

2 vrij­wil­li­gers­con­trac­ten (2x 8u) met vrijwilligersvergoeding 

Interesse om deel uit te maken van dit project? 

Stuur een mail­tje voor 23 augus­tus 2023 naar vol­gen­de mailadressen: 

lore.​sommereyns@​pianofabriek.​be en eva.​welkenhuyzen@​pianofabriek.​be


EN

KUNSTENWERKPLAATS IS LOOKING FOR 

3 volun­teers for the capatation/​livestream of MARATHON by Ne Mosquito Pas!

WHAT

In Ne mosqui­to pas, per­for­man­ce artists make a solo ques­ti­o­ning their own rela­ti­ons­hip to suc­cess and fai­lu­re by wor­king with ele­ments that they them­sel­ves per­cei­ve as fai­lu­res’ within their prac­ti­ce. If at first you don’t suc­ceed, fai­lu­re may be your sty­le”. Each night 5 artists show one solo. After five years & many events, Ne Mosquito Pas will have its grand fina­le in Decoratelier with a 16 hours’ mara­thon of 53 solos! 

This memo­ra­ble event will be cap­tu­red by Beeldstorm and Moose-Stache, known for their exper­ti­se and expe­rien­ce within per­for­ming arts registration. 

More info on Ne Mosquito Pas and A Marathon : 

KWP: Ne Mosquito Pas

Decoratelier: A MARATHON

WE ARE LOOKING FOR 

3 volun­teers with an inte­rest and/​or expe­rien­ce within audio visu­al arts, to ope­ra­te the came­ras for the capture/​livestream.

When? 2 — 3/09/2023 (4pm — 8am) 

Where? Decoratelier, Molenbeek 

WE OFFER

A memo­ra­ble and edu­ca­ti­o­nal evening/​night accom­pa­nied by expe­rien­ced audio­vi­su­al com­pa­nies Moose-Stache and Beeldstorm 

Tasty food & drinks to get you through the night 

2 volun­teer con­tracts (2x 8h) with a volun­teer fee 

Interested in being part of this project? 

Send an email by 23 August 2023 to the fol­lo­wing email addresses: 

lore.​sommereyns@​pianofabriek.​be and eva.​welkenhuyzen@​pianofabriek.​be