B068fac0 065b 2826 dc18 4d406b44e1bf

Laat je inspireren tot een kunstenaarsresidentie in een Brussels woonzorgcentrum!

17.05.24

UITNODIGING | Inspiratiemoment Art.is.t.Care | 17 mei 2024

Het pro­ject Art.is.t.care ver­zoent twee noden met elkaar. Enerzijds is er heel wat leeg­stand in Brusselse woon­zorg­cen­tra; ander­zijds zijn jon­ge kun­ste­naars op zoek naar ate­lier­ruim­tes. Art.is.t.care brengt hen met elkaar in contact. 

De kun­ste­naars wer­ken in inter­ac­tie met de bewo­ners aan een kunst­pro­ject, bij­voor­beeld the­a­ter, dans of beel­den­de kunst. Goede zorg voor oude­ren bete­kent meer dan medi­sche zorg en moet ook aan­dacht heb­ben voor zin­ge­ving, cre­a­ti­vi­teit en de mens ach­ter de oudere.

We nodi­gen je graag uit voor het inspi­ra­tie­mo­ment van Art.is.t.Care. Er zijn artis­tie­ke inter­ven­ties, een expo, voor­beel­den van lopen­de pro­jec­ten, inte­res­san­te gesprek­ken, goe­de prak­tij­ken en de Koning Boudewijnstichting geeft dui­ding bij haar recen­te pro­jec­top­roep De waar­de van kunst en cul­tuur voor zorg en gezond­heid’.

Je kan deel­ne­men aan een slow date waar­bij geïn­te­res­seer­de kun­ste­naars ken­nis maken met enthou­si­as­te woon­zorg­cen­tra. Afsluiten doen we met taart en kof­fie.

Programma

13.30 — 14.00 uur Ontvangst
14.00 — 16.00 uur Artistieke inter­ven­ties, expo, goe­de prak­tij­ken, … slow date
15.30 — 16.30 uur Koffie en taart

Inschrijven!

Hopelijk ont­moe­ten we elkaar op 17 mei!

Met vrien­de­lij­ke groe­ten,

Team Coördinatie Brussel
Agentschap Binnenlands Bestuur© Agentschap Binnenlands Bestuur