Yasmine yahiatene la fracture c yasmine yahiatene bis

Yasmine Yahiatene

Yasmine Yahiatene is een Franse kun­ste­na­res van Algerijnse afkomst. Van 2010 tot 2013 stu­deer­de ze aan de Acadèmie des Beaux-Arts van Doornik (waar­bij ze ook een jaar op eras­mus ging in Valencia, Spanje). Ze leg­de zich toe op video en per­for­man­ce, en stu­deer­de ook ani­ma­tie­film aan de Ecole de Recherche Graphique in Brussel. Haar prak­tijk onder­vraagt de maat­schap­pij om haar heen, inzoo­mend op de per­soon­lij­ke leef­we­reld van men­sen de rela­tie van die leef­we­reld met de omrin­gen­de wereld. In de evo­lu­tie van haar werk reflec­teert ze steeds meer op het gebruik van kunst in dienst van een soci­aal, mili­tant en huma­nis­tisch dis­cours. Haar artis­tie­ke en soci­a­le den­ken wil de wereld decompartimentaliseren.

Yahiatene regis­seer­de haar eer­ste kort­film Les maux qui volent (2015) met de hulp van Philippe De Pierpont. Daarna cre­ëer­de ze de video­map­ping-instal­la­ties Ma mère, aus­si (2016) en J’avais 10 ans (2016). Die laat­ste won de 2de prijs op de inter­na­ti­o­na­le video map­ping com­pe­ti­tie van Lille. Dankzij die prijs werd ze op ver­schil­len­de fes­ti­vals gepro­gram­meerd en kon ze lang­zaam een pro­fes­si­o­ne­le plaats kon ver­o­ve­ren in de podiumkunstengemeenschap.

Tegelijkertijd acteert Yasmine Yahiatene in 2017 in de speel­film Plein la vue,van Philippe Lion en in ver­schil­len­de kort­film­pro­jec­ten. Sinds 2017 werkt ze samen met het bedrijf ZA! als actri­ce, pop­pen­spe­ler en video­graaf. Ze neemt suc­ces­vol deel aan ver­schil­len­de cas­tings voor film­pro­jec­ten. Als video­graaf en actri­ce richt ze het OXO Collective op, een femi­nis­tisch cre­a­tie col­lec­tief, en geeft ze work­shops in gevan­ge­nis­sen en buurthuizen.

La Fracture is haar eer­ste the­a­ter­pro­ject, onder­steund en geco­pro­du­ceerd door Atelier 210, Kaaitheater en BUDA. Met dit pro­ject wil ze de ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes van haar prak­tijk bij­een­bren­gen en met elkaar ver­men­gen: de show com­bi­neert haar acti­vis­me, haar werk met video en haar bestaan als actri­ce. In La Fracture geeft ze zich­zelf bloot en inter­pre­teert ze haar ver­haal alleen op de set en gebruikt ze video als speelpartner.

Parallel aan dit pro­ject blijft ze samen­wer­ken met ande­re arties­ten uit de Belgische the­a­ter­scè­ne, zoals Angèle Baux Godart of en ook met Franse regis­seurs, als artis­tiek mede­wer­ker en als actri­ce. Daarnaast werkt ze als VJ, sce­no­gra­fe, video map­per, en expe­ri­men­teert ze met ani­ma­tie­film. Yahiatene onder­zoekt in haar prak­tijk hoe ze nieu­we tech­no­lo­gie­ën kan gebrui­ken in dienst van een soci­aal en huma­nis­tisch discours.

Voor haar eer­ste the­a­ter­pro­ject La Fracture schrijft ze zelf het script, doet ze zelf de regie en staat ze zelf op de sce­ne. De relea­se is gepland voor het sei­zoen 2022/2023 in Atelier 210.