LEONI

Sidney Leoni

Sidney (1984) is cho­re­o­graaf, per­for­mer en film­ma­ker. Zijn artis­tiek onder­zoek is toe­ge­spitst op immersief the­a­ter en erva­rings­the­a­ter en ‑cine­ma, voor­al op de moge­lijk­he­den van de zin­tuig­lij­ke waar­ne­ming van het publiek. In zijn laat­ste per­for­man­ces, Undertone (2010) en Hertz (2013), werd de the­a­ter­ruim­te gedeel­te­lijk of vol­le­dig onder­ge­dom­peld in duis­ter­nis. Hierbij werd een com­po­si­tie van zin­tuig­lij­ke bewe­gin­gen zoals sur­round sounds­ca­pes, live muziek, geu­ren, tril­lin­gen, lucht­stro­min­gen en tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen gecre­ëerd in wis­sel­wer­king met per­for­ma­tie­ve situ­a­ties van ont­moe­ting en weder­zijds ver­trou­wen tus­sen een groep per­for­mers, muzi­kan­ten en het publiek.

Sidney vindt het belang­rijk dat zijn werk in ver­duis­ter­de ruim­tes getoond wordt (the­a­ter, black box, cine­ma). Hij ziet in de duis­ter­nis een gro­te belof­te, de belof­te van een ande­re manier van samen­le­ven en gevoe­lig­heid tus­sen mensen.

Zijn meest recen­te pro­ject, Under Influence (2015) is een lang­speel­film die hij zelf schreef, regis­seer­de en pro­du­ceer­de. De film, met choreografen/​performers Halla Ólafsdóttir en Christine de Smedt in de hoofd­rol­len, por­tret­teert de mys­te­ri­eu­ze en psy­cho­ti­sche trip van actri­ce Juia Gordon tij­dens de opna­mes van de film Being Kate Winslet.

Als per­for­mer heeft Sidney al samen­ge­werkt met Mette Ingvartsen: Giant City (2009) & The Artificial Nature Project (2012), Andros Zins-Browne: The Host (2010) & Welcome to the Jungle (2012) en Stina Nyberg: Splendour (2015).

Sinds 2008 is Sidney lid van de auto­no­me in Stockholm geves­tig­de orga­ni­sa­tie mychoreography.

In 2008 – 2009 vol­tooi­de Sidney de mas­ter­op­lei­ding Research In Choreography aan de DOCH in Stockholm en in 2002 – 2006 volg­de hij de bache­lor- en mas­ter­op­lei­ding Research in Dance aan de Universiteit Sophia Antipolis in Nice. Voordien stu­deer­de Sidney bal­let aan de Opera van Toulon in Frankrijk.