Phile Deprez8057 1 Phile Deprez

Sarah Vanhee

Sarah Vanhee (1980, Oostende) is een inter­na­ti­o­naal gere­nom­meer­de kun­ste­na­res, per­for­mer en auteur, wiens werk de afge­lo­pen vijf­tien jaar te zien is geweest in belang­rij­ke podi­um­kun­sten­con­tex­ten, maar ook in de beel­den­de kunst, film en lite­ra­tuur. Vanhee staat bekend om haar trans­dis­ci­pli­nair en gen­re­over­schrij­dend werk en het beden­ken van steeds nieu­we, ori­gi­ne­le kunst­vor­men. Haar kunst wordt gedre­ven door radi­ca­le ver­beel­ding, die leidt tot radi­caal nieu­we fic­ties, of radi­ca­le ingre­pen in de wer­ke­lijk­heid. Daarnaast is kunst voor haar een instru­ment om onder­be­lich­te ver­ha­len en niet-domi­nan­te stem­men op de voor­grond te brengen. 

Vanhee beweegt zich tus­sen de publie­ke ruim­te en het insti­tu­ti­o­ne­le kunst­veld. Ze werk­te in gevan­ge­nis­sen, pri­vé-woon­ka­mers, open vel­den, the­a­ters, op publie­ke can­vas­sen, in ver­ga­der­za­len van bedrij­ven, enz. Recente wer­ken zijn onder ande­re bodies of know­led­ge (noma­di­sche klas), under­cur­rents (inter­ven­tie), col­lec­ted screams (lec­tu­re per­for­man­ce), Unforetold (sta­ge per­for­man­ce), The Making of Justice (film), Oblivion (sta­ge per­for­man­ce), Untitled (ont­moe­tin­gen in pri­vé-hui­zen) en Lecture For Every One (een serie lezin­gen waar­mee ze inbrak’ in bestaan­de meetings). 

Hoewel ze sterk lokaal ver­an­kerd is, is haar werk inter­na­ti­o­naal op gro­te schaal gepre­sen­teerd in uit­een­lo­pen­de con­tex­ten zoals Kunstenfestivaldesarts (Brussel), FTA (Montréal), Museo de Reina Sofia (Madrid), Festival Actoral (Marseille), Ji.hlava IDFF (Jihlava), Van Abbe Museum (Eindhoven), Centre Pompidou (Metz), iDans (Istanbul), Printemps de Septembre (Toulouse), Wiener Festwochen, enz. Ze was mede-uit­ge­ver van Untranslatables en schreef Lecture For Every One, The Miraculous Life of Claire C en TT, even­als ande­re tek­sten in de artis­tie­ke en aca­de­mi­sche con­text. Vanhee behaal­de een doc­to­raat aan ARIA en de Antwerpse School of Arts.