Radouan mriziga

Radouan Mriziga

Radouan Mriziga (1985) stu­deer­de dans in Marrakech en Tunis. Hij wordt al sinds het begin van zijn car­ri­è­re bege­leid door Jacques Garros en Jean Mass. In 2012 stu­deer­de hij af aan dans­school P.A.R.T.S. in Brussel. Onmiddellijk daar­na werk­te hij mee aan ver­schil­len­de pro­duc­ties, waar­on­der Half Elf Zomeravond’ van Bart Meuleman voor het Toneelhuis. Hij dans­te in Re:Zeitung’, een pro­ject van de P.A.R.T.S. Foundation en De Munt waar­in een nieu­we gene­ra­tie pro­fes­si­o­ne­le dan­sers het reper­toi­re van Anne Teresa De Keersmaeker her­werkt. Hij dans­te ook in de voor­stel­lin­gen Primitive’ van Claire Croizé, People in a Field’ van Simon Tanguy en Becoming’ van Younes Khoukhou. Vrij snel begon hij ook eigen werk te cre­ë­ren: zijn eer­ste solo 55′, gevolgd door de groeps­voor­stel­ling 3600’ in 2016. In 2017 gaat 7′, het der­de deel van de tri­lo­gie in pre­mi­è­re. In deze tri­lo­gie ver­kent Mriziga de rela­tie tus­sen cho­re­o­gra­fie, con­struc­ties, isla­mi­ti­sche kunst, vak­man­schap en archi­tec­tuur. Het werk por­tret­teert de mens als een even­wichts­oe­fe­ning tus­sen het intel­lect, het lichaam en de geest. In 2019 maakt Radouan zijn eer­ste jon­ge­ren­voor­stel­ling 8.2’ en rea­li­seert in 2018 en 2019 de in situ pro­jec­ten 0.extracity’ en 0.kanal’.