Mooni van Tichel

Mooni van Tichel

Mooni Van Tichelis een dan­se­res, per­for­mer en maker geves­tigd in Brussel. Ze vond haar weg in de dans via hip­hop en brea­king, dans­te met haar crew en zoog zoveel moge­lijk ele­men­ten van de dans en de cul­tuur op, altijd sterk in con­tact met het soci­a­le aspect van dans. Later ont­dek­te ze heden­daag­se dans, wat haar uit­ein­de­lijk naar P.A.R.T.S. leid­de, waar ze zowel de Training als de Studios cyclus voltooide.

Momenteel wil ze zich ver­der ont­wik­ke­len in haar rol als per­for­mer en in haar eigen werk. Bij het cre­ë­ren van per­for­man­ces zoekt Mooni naar rede­nen om zich door beper­ken­de en moei­lij­ke taken of kaders heen te bewe­gen, waar­bij ze een manier pro­beert te vin­den om een hoge spe­ci­fi­ci­teit in bewe­ging en in kwa­li­teit te berei­ken. Vertrekkend van­uit bewe­ging en ver­bin­ding met muziek, laat ze ver­vol­gens ande­re beel­den en con­cep­ten bin­nen­sij­pe­len. Een niveau van com­plexi­teit en inten­si­teit even­als ple­zier in bewe­ging en de spe­ci­fie­ke rela­tie van de per­for­mer tot haar (vrou­we­lijk) lichaam zijn momen­teel belang­rijk voor haar.

Ze heeft haar eigen werk uit­ge­voerd in Tanzwerkstatt (2018), Open Your Mind (2019), Deweer Gallery (2021). Voor haar solo ont­ving ze onlangs de De Troffel’ beurs van Festival Cement, om haar werk ver­der te hel­pen ontwikkelen.