Louis Vanhaverbeke

Louis Vanhaverbeke

Louis Vanhaverbeke (Gent, 1988) heeft een ster­ke inte­res­se in de clash van levens­stij­len en sub­cul­tu­ren. Muziek is voor hem niet alleen een uit­druk­kings­vorm, maar ook een mid­del om zich al zoe­kend te iden­ti­fi­ce­ren. Als tie­ner switch­te hij over en weer tus­sen rap­pers-atti­tu­de en wan­na­be-rock­star. Door diver­se car­ri­è­re-ambi­ties te remixen, ont­wik­kel­de hij een eigen­aar­dig voca­bu­lai­re: freesty­le, niet te clas­si­fi­ce­ren, wel leesbaar.

In 2010 stu­deer­de Louis Vanhaverbeke af aan het ate­lier Mixed Media van Sint-Lucas Gent (nu LUCA), en in 2014 aan de Amsterdamse School voor nieu­we Dansontwikkeling (SNDO). Zijn prak­tijk bestaat voor­na­me­lijk uit het maken van per­for­man­ces en instal­la­ties. Objecten – brol, zegt hij zelf – zijn van cru­ci­aal belang in zijn onder­zoek. Plastieken voor­wer­pen, drum­com­pu­ters, kar­re­tjes en ander­soor­tig kleur­rijk tuig wor­den aan­ge­wend om zijn uiterst beweeg­lij­ke per­for­man­ces – van The Car Piece over Kokito tot The Bike Piece en Kokokito – te assem­ble­ren. Ook zoekt Vanhaverbeke naar wel­ke vor­men van gespro­ken woord de com­plexe gang van het den­ken ont­vou­wen. Het zijn pogin­gen om al slam­mend, scat­tend en rhy­mend zijn plek in de wereld te bevragen.

In 2010 nam Louis als stu­dent deel aan het Mayday Mayday Festival. Deze ont­moe­ting met CAMPO resul­teer­de onder meer in de ont­wik­ke­ling van Kokokito, waar­voor hij op TAZ#2015 de Circuit X‑prijs kreeg. Het warm ont­haal­de MULTIVERSE (2016) is de eer­ste pro­duc­tie bin­nen het geza­men­lij­ke tra­ject van Louis Vanhaverbeke en CAMPO. Met deze voor­stel­ling toert hij nog steeds door­heen Europa. Vanaf 2017 is Vanhaverbeke ook asso­ci­a­ted artist bij Beursschouwburg. Zijn nieu­we voor­stel­ling Mikado Remix ging in pre­mi­è­re in mei 2018 tij­dens Kunstenfestivaldesarts.