IMG 9877 1 720x515

Karel Burssens

Karel Burssens is een trans­dis­ci­pli­nair kun­ste­naar die opge­leid is als archi­tect en inge­ni­eur. Aanvankelijk werk­te hij samen met Bogdan & Van Broeck Architects en Bureau Bas Smets. Vervolgens werd hij hoofd archi­tec­tuur bij vil­la eugé­nie, ter­wijl hij werk­te voor een breed sca­la aan mode­shows voor o.a. Dior, Lanvin en Kenzo. In 2010 begon hij samen te wer­ken met Jeroen Verrecht onder de naam 88888 en ont­wik­kel­de hij zowel in opdracht als in eigen beheer inter­na­ti­o­na­le pro­jec­ten rond sce­no­gra­fie, instal­la­tie­kunst en architectuur.

Karel Burssens’ eigen artis­tie­ke prak­tijk evo­lu­eert momen­teel langs de zij­lijn van ver­schil­len­de werel­den: sculp­tuur, instal­la­tie, per­for­man­ce en sce­no­gra­fie. Zijn werk, dat zich mani­fes­teert in ver­schil­len­de fysie­ke scha­len, gaan­de van auto­no­me objec­ten en sculp­tu­ren tot com­plexe per­for­man­ce-geo­ri­ën­teer­de pro­jec­ten, is gericht op het ini­ti­ë­ren van reflec­ties op onder­wer­pen zoals de heden­daag­se samen­le­ving, sys­te­men, tech­no­lo­gie en de men­se­lij­ke inter­ac­ties daarmee.

In sep­tem­ber 2019 ging zijn pro­ject Currents in pre­mie­re bij Vooruit, waar­bij een sculp­tu­ra­le per­for­man­ce vorm geeft aan Burssens’ eer­de­re trans­dis­ci­pli­nai­re erva­rin­gen en onderzoek.