Aliciacarmen c Jaime Llopis 1024x379

Jaime Llopis

Jaime Llopis stu­deer­de dra­ma aan de ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia) en dans en cho­re­o­gra­fie aan de EDDC (European Dance Development Center) in Arnhem. In 2013 stu­deer­de Llopis af aan a.pass (advan­ced per­for­man­ce and sce­no­grap­hy stu­dies) in Brussel. Momenteel stu­deert hij filosofie.

Sinds 2003 werkt Llopis van­uit Brussel als dan­ser en per­for­mer met ver­schil­len­de cho­re­o­gra­fen en ont­wik­kelt hij ook eigen cho­re­o­gra­fisch werk (bv. Make me yours tonight I’m awa­ke, 2009).

In zijn werk pro­beert hij een reeks van de-iden­ti­fi­ca­tie­me­cha­nis­men in de prak­tijk te bren­gen. Het de-iden­ti­fi­ce­ren van het object van repre­sen­ta­tie. Het de-iden­ti­fi­ce­ren van het sub­ject als per­for­mer. Het de-iden­ti­fi­ce­ren van het sub­ject als toe­schou­wer. Het de-iden­ti­fi­ce­ren van de tijd en de ruim­te van repre­sen­ta­tie. Het onge­daan maken van de stil­le logi­ca van de iden­ti­teit die al deze ele­men­ten ver­wik­ke­len, in een poging om de ver­wach­ting uit te stellen.