LR Ingrid Berger Myhre FOTO Tale Hendnes 2 170 kopie

Ingrid Berger Myhre

Ingrid Berger Myhre (1987) behaal­de een BA aan het MTD (Moderne Theater Dans, AHK (NL) en een MA Choreografie (onder­zoek en per­for­man­ce) aan het EX.E.R.CE in CCN, Montpellier (FR). Sinds 2013 werkt ze met onder­steu­ning van Dansateliers. Taal en semi­o­tiek zijn cen­tra­le ele­men­ten in haar artis­tie­ke werk. Met haar rela­ti­ve­ren­de kijk op dans, cre­ëert ze werk vol humor en lich­te kwink­sla­gen met een poë­ti­sche onder­toon. Met sub­tie­le wen­din­gen geeft zij een twist aan de ver­wach­tin­gen die taal en bewe­ging met zich mee­bren­gen. Haar solo BLANKS (2017) en het duet PANFLUTES AND PAPERWORK (2019) intro­du­ceer­den haar op het inter­na­ti­o­na­le speel­vlak. Beiden wer­den bei­den gese­lec­teerd voor het inter­na­ti­o­na­le plat­form Aerowaves en toer­den in Europa. In haar pro­duc­tie IN OTHER WORDS (2021), speelt ze opnieuw met de de rijk­dom en tekort­ko­min­gen van taal – als bouw­ste­nen voor een bloem­rij­ke voorstelling.

Tijdens het inter­na­ti­o­na­le pro­ject Dancing Museums II ont­wik­kel­de ze A CLOSER LOOK, een cho­re­o­gra­fi­sche inter­ven­tie in de con­text van het muse­um. Op dit moment is Ingrid haar werk gesteund van­uit APAP FEMINIST FUTURES – en Caravan Production. Tevens is Ingrid een van de asso­ci­a­te dans­kun­ste­naars van Dansateliers in de peri­o­de 2021 – 2024.

www​.ingrid​ber​ger​myhre​.com