Fleur Khani

Fleur Khani


Fleur Khani is een Belgisch-Perzische zan­ge­res, muzi­kan­te en the­a­ter­ma­ker. Ze stu­deer­de lite­ra­tuur­we­ten­schap­pen en woord­kunst en ver­vol­maak­te haar artis­tie­ke taal in het post­gra­du­aat a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies) in Brussel. In 2013 kreeg ze de danceWEB Scholarship (Wenen) voor haar per­for­man­ce­werk dat de voor­bije jaren getoond is in Wenen, Berlijn, Londen en Brussel.

Fleur rea­li­seer­de in het ver­le­den uit­een­lo­pen­de performance‑, the­a­ter- en film­pro­jec­ten. Haar werk straalt een gro­te vrou­we­lijk­heid uit. Vaak stelt ze de zang­stem als per­for­ma­tief instru­ment cen­traal.

In 2019 voer­de ze onder­zoek naar geld en spi­ri­tu­a­li­teit in de cul­tu­re­le en in de pri­vé­sec­tor, waar­voor ze een jaar lang met men­sen praat­te over de waar­de van kunst. Hieruit vloei­de de oprich­ting van de Khani Foundation voort, een orga­ni­sa­tie die de mis­sie rond eco­no­mi­sche eman­ci­pa­tie van kun­ste­naars uitdraagt.

In sei­zoen 2022 – 2023 cre­ëert Fleur Khani Halleluja (werk­ti­tel).