Cassiel Gaube

Cassiel Gaube

Cassiel Gaube (1994, België) woont en werkt in Brussel en Parijs.

Cassiel Gaube is een dan­ser en cho­re­o­graaf die in 2016 afstu­deer­de aan de Performing Arts, Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) in Brussel.

Als per­for­mer werk­te hij zowel samen met cho­re­o­gra­fen Manon Santkin en Benjamin Vandewalle als mul­ti­dis­ci­pli­nair kun­ste­naar Fabrice Samyn.

De laat­ste 3 jaar leg­de Cassiel zich toe op het leren en beoe­fe­nen van House dan­ce in de leven­di­ge club sce­nes van Parijs en New York. Momenteel maakt hij cre­a­ties op het snij­vlak tus­sen heden­daag­se dans, hip­hop en club­bing. Hij ziet zijn cre­a­ties als het resul­taat van een gevoe­lig heen en weer bewe­gen door dit veer­krach­ti­ge eco­sys­teem van prak­tij­ken, van expe­ri­men­te­ren met de erin aan­we­zi­ge vor­men en van het ver­beel­den van nieu­we vormen.

Cassiel Gaube cre­ëer­de de solo Farmer Train Swirl – Étude, een beli­chaamd en sub­jec­tief onder­zoek in het gebied van House dan­ce. Het stuk ging in pre­mi­è­re tij­dens het End of Winter Festival in het Kunstencentrum BUDA (Kortrijk) in febru­a­ri 2019. Sindsdien is het getoond geweest in zowel the­a­ters en musea als clubs.

Een gevolg van dit eer­ste werk is dat Cassiel uit­ge­no­digd is om samen te wer­ken met ver­schil­len­de ande­re kun­ste­naars. Momenteel ont­wik­kelt hij een samen­wer­king met het Brusselse en Berlijnse pla­ten­la­bel Ensemble, nadat ze samen een club ver­sie van de solo cre­ëer­den die op tour­nee zal gaan in clubs door­heen Europa.

Daarnaast werd hij door Anne Teresa De Keersmaeker gevraagd om een deel van het mate­ri­aal te maken voor het stuk dat ze cho­re­o­gra­feer­de voor Broadway in samen­wer­king met Ivo Van Hove, een nieu­we ver­sie van West Side Story.

Hij was artist-in-resi­den­ce bij La Ménagerie de Verre in Parijs in 2019 & 2020. In 2021, pre­sen­teer­de hij zijn voor­stel­ling Soirée d’études, een trio dat de zoek­tocht die in de solo is begon­nen, ver­lengt en uitbreidt.

Als docent wordt Cassiel Gaube regel­ma­tig uit­ge­no­digd om pro­fes­si­o­ne­le trai­nin­gen en work­shops te geven in dansstudio’s zoals DansCentrumJette, La Raffinerie – Charleroi dan­se, P.A.R.T.S. SummerSchool in Brussel en La Ménagerie de Verre in Parijs.

Voor de pro­duc­tie van zijn cre­a­ties, werkt Cassiel samen het Brusselse pro­duc­tie ‑en mana­ge­ment­bu­reau Hiros. De sprei­ding van zijn werk wordt beheerd door het Gentse sprei­dings­bu­reau ART HAPPENS.