1780 Bernard Van Eeghem c Ivan Put

Bernard Van Eeghem

Bernard stu­deer­de archi­tec­tuur in Gent en kunst­ge­schie­de­nis in Brussel. De Bloedprocessie in Brugge, waar hij als kind opgroei­de, maak­te op hem een onuit­wis­ba­re indruk. Het voed­de zijn ver­lan­gen, niet zozeer naar het gro­te totaal­spek­ta­kel maar naar de inte­gra­tie van de ver­schil­len­de kun­sten. Het ide­aal van het gesamt­kunst­werk maar dan alleen of met wei­nig men­sen. Bernard Van Eeghem schrijft tek­sten, ont­werpt affi­ches en decors, acteert, zingt en per­formt, maakt the­a­ter en ten­toon­stel­lin­gen. Hij gaf les in heden­daag­se schil­der­kunst, doceer­de aan het Lemmensinstituut, was gast­do­cent aan het RITS, jury­lid van het TheaterFestival en men­tor voor jon­ge arties­ten op Theater aan Zee.

Bernard Van Eeghem werk­te mee aan veel en zeer diver­se pro­duc­ties van soms erg uit­een­lo­pen­de groe­pen maar ont­wik­kel­de zich recent tot een zelf­stan­dig the­a­ter­ma­ker. In 2004 werd One Hand Waving Free’ gese­lec­teerd voor het TheaterFestival in Gent en Amsterdam. De laat­ste jaren maak­te hij opmer­ke­lij­ke voor­stel­lin­gen met Catherine Graindorge, Manah Depauw, Katja Dreyer, Dolores Bouckaert en Nele Vereecken. In opdracht van Campo Gent schreef hij een boek­je Kant’. Zijn voor­stel­ling Sanglier’ werd door de Franstalige the­a­ter­cri­ti­ci geno­mi­neerd als bes­te voor­stel­ling voor de prix de la cri­ti­que 2012’.