Benjamin Vandewalle

Benjamin Vandewalle

Benjamin Vandewalle(1983, België) stu­deer­de aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen en stu­deer­de in 2006 af aan P.A.R.T.S. in Brussel. Al vroeg staat de per­cep­tie cen­traal in zijn werk. Hij cre­ëert bewe­ging — niet alleen in het lichaam van de uit­voer­der maar ook in dat van de toe­schou­wer. Zijn werk gaat over het delen van nieu­we erva­rin­gen en per­spec­tie­ven met een groot publiek.

Voor de per­for­man­ces Birdwatching (2009) en One/​Zero (2011) werk­te hij nauw samen met beel­dend kun­ste­naar en sce­no­graaf Erki De Vries. In 2012 stap­te hij uit de black box de publie­ke ruim­te in. Zijn mobie­le per­for­man­ce Birdwatching 4×4 was een fes­ti­val­fa­vo­riet onder publiek en cri­ti­ci en toer­de meer­de­re sei­zoe­nen lang. Op dit moment toert Benjamin met zowel de intie­me instal­la­tie Inter-view (2013) als met de geluidscho­re­o­gra­fie Hear (2016). Voor bei­de stuk­ken werkt hij nauw samen met loka­le deel­ne­mers. Benjamin werkt ook aan ver­schil­len­de nieu­we instal­la­ties en voor­stel­lin­gen voor de open­ba­re ruim­te.

Benjamin Vandewalle is geïn­te­res­seerd in dan­sedu­ca­tie en is een toe­ge­wij­de leraar voor kin­de­ren, ama­teurs, stu­den­ten en pro­fes­si­o­nals. Hij was gast­do­cent aan het KASK en MUDA en cre­ëer­de ook een gast­cho­re­o­gra­fie voor Passerelle (Kortrijk, BE). Hij werk­te samen met de dans­school Nyakaza in Zuid-Afrika, lan­ceer­de het pro­ject Comfusao in Mozambique en bege­leid­de een groep P.A.R.T.S. dans­stu­den­ten tij­dens een uit­wis­se­lings­pro­ject in Senegal. Samen met filo­soof Jan Cnops en een groep school­kin­de­ren uit Molenbeek (Brussel) maak­te hij de docu­men­tai­res (un)usual en Movements.