2

Arno Ferrera & Gilles Polet

Arno Ferreras werk richt zich op aan­ra­king en de ver­bin­ding tus­sen indi­vi­du­en in bewe­ging van lichaam tot lichaam. Hij stu­deer­de af in fysiek the­a­ter aan de Accademia Dimitri (CH) na tien jaar gym­nas­tiek en zes jaar muziek­stu­dies aan het Conservatorio del­la Svizzera Italiana (CSI).

Hij koos Brussel als uit­vals­ba­sis en trad in 2015 toe tot het heden­daag­se cir­cus­ge­zel­schap Un loup pour l’hom­me — opge­richt door Alexandre Fray en Frédéric Arsenault — en nam deel aan de inter­na­ti­o­na­le tour­nees van de shows Face Nord en Rare Birds. Later werd hij artis­tiek direc­teur en per­for­mer van het duo Cuir bin­nen het gezelschap.

Vandaag deelt hij de artis­tie­ke lei­ding van het Armour-pro­ject met de Belgische per­for­mer Gilles Polet. Dit pro­ject wordt gepro­du­ceerd door Les Halles de Schaarbeek (BE), waar Arno geas­so­ci­eerd artiest is voor de peri­o­de 23-’27.

Naast zijn per­for­man­ce­werk ont­wik­kelt Arno pro­jec­ten die tot doel heb­ben ruim­tes te cre­ë­ren voor tac­tie­le ont­moe­tin­gen en artis­tie­ke objec­ten in geslo­ten omge­vin­gen (voor­na­me­lijk in gevan­ge­nis­sen en psy­chi­a­tri­sche ziekenhuizen).

Wat hij voor­stelt met zijn pro­jec­ten is een uit­no­di­ging tot over­ga­ve, tot het ont­dek­ken van ver­trou­wen in ande­ren en dus ook tot het trans­for­me­ren van iemands zelfperceptie.


Gilles Polet volg­de eerst een acteurs­op­lei­ding aan het Lemmensinsituut in Leuven voor­dat hij naar Leeds ver­huis­de om te stu­de­ren aan de Northern School of Contemporary Dance. In 2008 stu­deer­de hij af aan P.A.R.T.S. in Brussel. Zijn werk vari­eert van ope­ra met Deborah Warner in de Munt in Brussel tot cho­re­o­gra­fie voor muziek­vi­deo’s en kor­te films met regis­seurs Dimitri Karakatsanis, Andrew Ly en Kevin Calero.

Zijn eer­ste solo Jack-in-the-Box werd onder ande­re opge­voerd in Hong Kong, Teheran en Berlijn.

Op reis door Iran maak­te Gilles een ini­ti­a­tie­reis in de wereld van de dans, die hem inspi­reer­de tot zijn vol­gen­de solo: Simurgh: The Story of the Birds Conference, ver­teld door een GoGo-dan­ser.

Gilles werkt al 10 jaar samen met Troubleyn/​Jan Fabre. Onder hun samen­wer­kin­gen waren de twee re-enact­ments This is the­a­tre like it was to be expec­ted and fore­s­een en The Power of Theatrical Madness waar hij de rol van de kei­zer speel­de. Hij nam ook deel aan de cre­a­tie en opvoe­ring van de berg Olympus, ter ver­heer­lij­king van de cul­tus van de tra­ge­die, een voor­stel­ling van 24 uur door Troubleyn/​Jan Fabre.

In 2020 richt­te Gilles zich op zijn car­ri­è­re als yoga­le­raar en cre­ëer­de hij zijn eigen out­door yoga-app YOGING. In juni 2021 voegt hij zich bij Arno Ferrera in Cuir.


© Florian Hetz