Anna Rispoli

Anna Rispoli

Anna Rispoli werkt op de grens tus­sen artis­tie­ke cre­a­tie en acti­vis­me, om op een per­for­ma­tie­ve manier de drie­hoeks­ver­hou­ding tus­sen mens-stad-iden­ti­teit te onder­zoe­ken en om moge­lij­ke affec­tie­ve toe-eige­nin­gen van open­baar gebied te tes­ten. De vor­men vari­ë­ren naar gelang van de con­cep­tu­e­le nood­zaak van elk pro­ject. Voor Les mar­ches de la Bourse riep zij Belgische acti­vis­ten van de laat­ste vijf­tig jaar op tot een demon­stra­tie voor het recht om te pro­tes­te­ren voor de Beurs. In Vorrei tan­to tor­na­re a casa stel­den de 500 bewo­ners van een flat­ge­bouw hun huis­ver­lich­tings­in­stal­la­tie ter beschik­king voor het orke­stre­ren van een licht­voor­stel­ling tegen de ver­loe­de­ring. A Piece of Land zag de bewo­ners van Mülheim an der Ruhr spe­len met hun stads­ver­nieu­wings­plan­nen op schaal 1:1, ter­wijl Five Attempts to speak with an alien de gevels van de wol­ken­krab­bers van Abu Dhabi uit­zet­te. Your word in my mouth en Close Encounters zijn bur­ger­ge­sprek­ken over lief­de, nor­ma­ti­vi­teit en ero­tiek als poli­tie­ke fac­to­ren. Een zeke­re waar­de nodigt ons uit om vier Europese col­lec­tie­ven te ont­moe­ten die bestaan uit kin­der­mi­li­eu­ac­ti­vis­ten, migran­ten zon­der papie­ren en hun mede­stan­ders, zorg­ac­ti­vis­ten en vrou­wen in deten­tie.
Anna Rispoli maakt deel uit van de Common Wallet, een net­werk van soli­dai­re eco­no­mie­ën dat een poly­a­mo­ris­ti­sche rela­tie met geld” nastreeft.

Vertaald met www​.DeepL​.com/​T​r​a​n​s​lator (gra­tis versie)