Portret renecc81e1

Renée Goethijn

In 2005 start Renée Goethijn de oplei­ding Theater‑, film- en lite­ra­tuur­we­ten­schap­pen + Spaans aan de Universiteit Antwerpen. In de col­le­ges Spaanse lite­ra­tuur en film raakt ze gepas­si­o­neerd door de magisch rea­lis­ti­sche schrijf­sels van o.a. Julio Cortázar en het sur­re­a­lis­ti­sche werk van Luis Buñuel. Na haar stu­dies in Antwerpen volgt Renée de makers­op­lei­ding aan het Ritcs in Brussel. Ze tast er de gren­zen af tus­sen the­a­ter en beel­den­de kunst. Ze volgt haar buik­ge­voel om beel­den­de, absur­de voor­stel­lin­gen en instal­la­ties te maken die zich op een kri­ti­sche manier ver­hou­den tot onze samen­le­ving. Tijdens haar oplei­ding wor­den al kor­te eigen cre­a­ties gepro­gram­meerd op ver­schil­len­de fes­ti­vals: Dark Tourism speelt o.a. op de Cultuurmarkt in Antwerpen en Kier mag ze tonen op het Kipfestival in Gent. Haar drie­luik To get pro­per­ly con­fu­sed you have to put your head underwater/Ufo’s/Two things to do and two more things to do werd gese­lec­teerd voor TAZ Jong Werk 2013

Renée’s artis­tie­ke werk bestaat uit een voort­du­ren­de wis­sel­wer­king tus­sen een indi­vi­du­eel par­cours en col­lec­tie­ve prak­tij­ken. Samen met een aan­tal ande­re ex-Ritcsers richt ze in 2013 K.A.K. op, een hori­zon­taal ver­bond van 16 the­a­ter­ma­kers, knut­se­laars, den­kers en ande­re sjoe­me­laars. Met K.A.K. gaat ze op zoek naar ande­re vor­men van cre­a­tie, pre­sen­ta­tie en col­lec­ti­vi­teit. Samen cre­ë­ren ze zowel een­ma­li­ge the­a­tra­le gebeur­te­nis­sen, ses­sies, ont­moe­tin­gen als voor­stel­lin­gen, waar­on­der oa. Agence de Voyage/​Office de Tourisme; Life, Death and Television; SNØW; De Ongehoorden (i.s.m. Crew) etc.

Vlak na haar afstu­de­ren krijgt Renée een jaar onder­dak in KcnOna bin­nen een jon­ge makers-tra­ject. Daar werkt ze o.a. mee aan Katja Dreyers Kroniek (2013) en sluit af met een eigen cre­a­tie Reconstruction of the day I left (2014).
Verder is ze te gast als spe­ler en maker bij Bookers&Hookers, maakt in co-regie met Dries Gijsels No Use For Binoculars (2015) en Totally (2017) bij KWP Pianofabriek en Monty; regis­seert o.a. de jon­ge­ren­cre­a­ties KERET! bij Bronks (2018) en The secrets of the uni­ver­se are hid­den under a pile of pige­on poop bij Larf! (2019); werkt als co-regis­seur mee aan de voor­stel­ling Studio Shehrazade (2018) van en met Haider Altimimi en Gorges Ocloo bij Kloppend Hert en ARSENAAL/LAZARUS; doet de eind­re­gie voor What The God van Anouk Friedli en Guus Diepenmaat (2021) en maakt samen met Companie Barbarie en Theater Stap de voor­stel­ling Mise en Place (2021) bij HetPaleis, Bronks en Kopergietery.

Renée is ook actief als één van de vas­te bege­lei­ders van het artis­tiek plat­form Jong Gewei en werkt aan het RITCS als gast­do­cent bin­nen de bacheloro­p­lei­din­gen spel en regie en als coach voor de masters.

In 2022 gaat haar nieu­we voor­stel­ling MANNAHATTA in pre­mi­è­re in Vooruit Gent.