Thumbnail CW24434

Castélie Yalombo Lilonge

Castélie Yalombo Lilonge (1991) is een Spaans-Belgisch-Congolese kun­ste­naar met Brussel als uit­vals­ba­sis. Ze behaal­de een mas­ter aan het Hoger Instituut voor Choreografische Kunsten aan de Academié Royale de Beaux-arts de Bruxelles. In 2019 liep ze sta­ge bij de Congolese kun­ste­naar Faustin Linyekula voor de voor­stel­ling Histoire du Théâtre II. Op vraag van Simon Van Schuylenbergh sloot Castélie zich aan bij Ne Mosquito Pas, een meer­stem­mig col­lec­tief van kun­ste­naars dat vra­gen stelt bij de kunst van het falen. Daarvoor cre­ëer­de ze twee solo’s die in de zomer van 2020 en 2021 door Brussel toer­den. In 2021 dans­te Castélie mee in Earths van cho­re­o­gra­fe Louise Vanneste. Tot slot was Castélie ook enke­le jaren ver­bon­den aan het mul­ti­me­dia­col­lec­tief wdky samen met Oscar Cassamayor en Loucka Fiagan.

Naast haar werk als co-cre­a­tor en dan­se­res ont­wik­kelt Castélie ook een eigen artis­tie­ke prak­tijk, op het snij­punt tus­sen cho­re­o­gra­fie, instal­la­tie­kunst en poë­zie. Daarin bevraagt ze de sta­tus van iden­ti­teit, anders-zijn en het lichaam als hybri­de enti­teit tus­sen sub­ject en object in. Deze vra­gen ver­an­kert ze in een onder­zoek naar het ver­mo­gen tot kines­the­ti­sche empa­thie bij de toe­schou­wer. Tussen 2018 en 2021 werk­te Castélie paral­lel aan ver­schil­len­de per­for­man­ces. Zo werd Close your eyes (later her­doopt tot Cleaners of the sha­de) getoond tij­dens het fes­ti­val Congolisation in KVS (2020).

Momenteel werkt Castélie aan haar nieu­we voor­stel­ling Water Water, die in 2022 in pre­mi­è­re zal gaan op het Kunstenfestivaldesarts. Water Water wordt een per­for­ma­tief werk over de meer­vou­di­ge ver­haal­lij­nen die zich in een lichaam afspe­len. Vallend en glij­dend tus­sen het lichaam van een vrouw die zich­zelf wast en een anar­chis­tisch lichaam dat zijn struc­tuur pro­beert te behou­den om met het publiek te com­mu­ni­ce­ren. Door gebruik te maken van water en klei ont­staat een figuur die voort­du­rend uit even­wicht is.